Súkromná bezpečnostná služba WATCH, s.r.o. so sídlom v Dubnici nad Váhom ul. Štúrova č. 4445/237 bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín dňa 07. 05. 2004 oddiel Sro, vložka číslo : 14610/R a zaoberá sa detektívnou službou na základe licencie č. PD 000164, strážnou službou na základe licencie č. PS 000195 a odbornou prípravou a poradenstvom na základe licencie č. POP 000151. Licencie a akreditácia boli udelené našej spoločnosti v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti číslo 473/2005 Z.z., ktorý je účinný od 1.1.2006 / ďalej len zákon / a Vyhláškou MV SR č. 634/2005 Z.z.

 

Vedenie spoločnosti

 

      Celú spoločnosť s.r.o. riadi JUDr. Ľubomír Chromčák, konateľ a riaditeľ s.r.o., ktorý má bohaté skúsenosti s praxou v bezpečnostných zložkách a v Policajnom zbore odpracoval 25 rokov v rôznych funkciách. Riadi vedúcich odborov a samostatne celý odbor detektívnej služby.

     Vedúci jednotlivých odborov vykonávajú riadiacu činnosť na svojich úsekoch. Všetci zamestnanci sa podrobili skúške odbornej spôsobilosti a vlastnia preukaz odbornej spôsobilosti v zmysle zákona.

     Činnosť SBS WATCH, s.r.o. je rozdelená do troch odborov, ktoré nájdete v ponuke.

 

 

 

 

Rýchly kontakt:
 

Meno:

Bydlisko: (okres)

Kontakt: (email, telefon)

Vaša správa: