Po osobnom vyžiadaní Vám môžeme písomne dodať referencie od viac ako päťdesiatich firiem!!!

 

Zábezpeka:

Naša spoločnosť je poistená v GENERALI Slovensko, a.s. na sumu 66.400.- EUR, ktorou hradíme škody spôsobené našimi pracovníkmi. Nemáme žiadne podlžnosti voči štátu a príslušným poisťovniam.

      Výhodou našej spoločnosti je dvadsaťmiliónová záruka, máme bohaté skúsenosti s touto službou, môžeme poskytovať detektívne služby, strážne služby, máme vlastnú školu kde vyškolíme pracovníkov pre detektívnu, strážnu službu, čiže podávame dostatočný servis v oblasti bezpečnostných služieb. V oblasti kontroly výkonu služby sme vysoko aktívny a vieme pružne reagovať na akúkoľvek vzniknutú situáciu.

      Naša spoločnosť má vážny záujem o vykonanie ochrany vo Vašich objektoch a to vnútornú ako i vonkajšiu ochranu. V prípade záujmu o naše služby vypracujeme plán ochrany fyzickou ochranou, technickou ochranou budovy, ochrany pred drobnými krádežami zákazníkmi. Na vykonanie ochrany budú vypracované smernice ochrany, kde budú uvedené konkrétne povinnosti strážnej služby až na jednotlivca.

V zmluve o strážnej službe budú uvedené konkrétne práva a povinnosti jednotlivých zmluvných strán a ich zodpovednosť.

      V prípade podozrenia z trestnej činnosti Vašimi vlastnými pracovníkmi môžeme využiť našich detektívov, ktorí dostupnými operatívnymi prostriedkami túto trestnú činnosť rozpracujú, zdokumentujú a výsledok oznámia vedeniu formou písomnej správy.

Rýchly kontakt:
 

Meno:

Bydlisko: (okres)

Kontakt: (email, telefon)

Vaša správa: