Odbor strážnej služby

  • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom, (klasická strážna služba alebo skryté pozorovanie)
  • ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach, (klasická strážna služba alebo skryté pozorovanie)
  • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste, (strážna služba v objektoch a závodoch)
  • ochrana majetku pri preprave, (doprovod za pomoci ochranky vo vozidle alebo za doprovodu iného vozidla)
  • ochrana prepravy majetku a osoby, (doprovod za pomoci ochranky vo vozidle alebo za doprovodu iného vozidla)
  • ochrana osoby , (osobných strážcov vo vozidle, na podujatiach, v byte)
  • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia , (športové podujatia, futbal, hokej, predvolebné kampane, koncerty)
  • vypracovanie plánu ochrany, (vypracovanie plánu ochrany objektu, buď strážnou službou alebo zabezpečovacími systémami)
  • poradenstvo týkajúce sa činnosti strážnej služby, (odborné poradenstvo v oblasti strážnej služby alebo vlastnej ochrany, výberu pracovníkov)
  • na základe splnomocnenia zabezpečíme licenciu vlastnej ochrany, zabezpečíme písomnosti prevádzkovateľa strážnej služby, zabezpečíme právnu ochranu strážnej služby.(zabezpečíme licenciu pre strážnu službu na KR PZ, zabezpečíme zákonom predpísané knihy a usmerníme pracovníkov pri ich vypisovaní v zmysle zákona.)

V strážených objektoch vychádzame z požiadaviek majiteľa objektu, avšak tieto požiadavky nesmú
odporovať zákonu o súkromnej bezpečnosti. Do dnešnej doby sa nevyskytli žiadne sťažnosti na našich pracovníkov, práca je vykonávaná na vysokej odbornej úrovni a pracovníkov vyberáme takých, ako určuje zákon, aby mali spoločenské vystupovanie, boli príjemného vzhľadu a vedeli komunikovať s návštevníkmi objektu. Druh vecných bezpečnostných prostriedkov / slzotvorné prostriedky, tyče sebaobrany, strelné zbrane / sa pre výkon služby do jednotlivých strážených objektov umiestňujú podľa požiadavky objednávateľa. Rovnošata sa prispôsobuje druhu stráženého objektu a požiadavkám objednávateľa.

  Strážené objekty sa sústavne doplňujú kvalitnými zamestnancami
na
  základe výberových konaní.

 

Rýchly kontakt:
 

Meno:

Bydlisko: (okres)

Kontakt: (email, telefon)

Vaša správa: