Odbor poradenstva a odbornej prípravy 

 • poradenstvo týkajúce sa činnosti bezpečnostných služieb.
 • Odborná príprava zamestnancov a prevádzkovateľov bezpečnostných služieb, pre získanie odbornej spôsobilosti typu „S“ a „P“, ktorá pozostáva :
  • základy o práve SR,
  • ústava SR a právna úprava ľudských práv,
  • právne predpisy v oblasti súkromných bezpečnostných služieb,
  • základy trestného práva a kriminalistiky,
  • zákon o priestupkoch a správny poriadok,
  • zákon o policajnom zbore, železničnej a vojenskej polícii,
  • zdravotnícka príprava,
  • zásahy proti páchateľom, právne a taktické aspekty pri vykonávaní zásahov,
  • požiarna príprava.
 • Zabezpečovanie kvalifikačných skúšok odbornej spôsobilosti zamestnancov bezpečnostných služieb cestou MV SR.
 • Odborné prednášky sú vykonávané pracovníkmi Polície a odborníkmi v tejto oblasti, ktorí majú právnické vzdelanie.
 • Do dnešného dňa sme vyškolili viac ako 650 pracovníkov bezpečnostných služieb, ktorí úspešne vykonali skúšku odbornej spôsobilosti a obdržali preukaz na výkon detektívnej a strážnej služby s 98,5% úspešnosťou na skúškach. Títo občania momentálne úspešne vykonávajú prácu v strážnych službách.
 • Odborná príprava sa vykonáva v školiacom zariadení v Dubnici nad Váhom.

 

 

Rýchly kontakt:
 

Meno:

Bydlisko: (okres)

Kontakt: (email, telefon)

Vaša správa: