Odbor detektívnej služby

 • odborných strážcov pri všetkých druhoch spoločenských udalostí, (zabezpečujeme detektívov pri ochrane osôb, aby tieto osoby neboli protiprávne odpočúvané)
 • pátracie služby po osobách a veciach, (pátranie po nezvestných osobách, osobách na pohybe, pátranie po maloletých, mladistvých a ich styky)
 • spolupráca s finančnými ústavmi pred uzavretím zmlúv, (operatívna previerka solventnosti účastníkov zmlúv a ich úmysel)
 • pomoc občanom pri riešení ich problémov rodinných, majetkových, osobných a ich usmernení pri riešení, (problémy majetkové, dedenie, rozvod)
 • operatívna pomoc podnikateľom pred uzatvorením zmluvy, (previerka osôb, ich majetkové pomery, rodinné pomery, podnikateľské schopnosti a solventnosť)
 • získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávok, (previerka osôb, dlžníkov či táto osoba má majetok a či svoj majetok nepreviedla na inú osobu)
 • vyhľadávanie protiprávneho konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo, /vyhľadávanie odpočúvacích a iných zariadení / (previerka spoluvlastníkov či nepracujú na dve strany za pomoci technických prostriedkov)
 • zisťovanie skutočností, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok pred súdom alebo správnym orgánom, (zisťovanie nevery, zdravotného stavu v minulosti ak o to požiada jeden z manželov)
 • získavanie údajov o osobnom stave občana a získavanie informácií o konaní fyzickej alebo právnickej osoby a ich majetkových pomeroch, (osobné údaje o fyzických osobách alebo právnických osobách, ich konanie, ich údaje a schopnosti)
 • poradenstvo týkajúce sa činnosti detektívnych služieb.
 • ochrana osoby a miestností pred neoprávneným odpočúvaním.

 

 

Rýchly kontakt:
 

Meno:

Bydlisko: (okres)

Kontakt: (email, telefon)

Vaša správa: